Voorwaarden

Algemene verkoop-, levering- en betalingvoorwaarden van Serial Graphics

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst en rechtsbetrekking van Serial Graphics, met elke opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende diensten, leveringen en verkopen. Deze voorwaarden zijn ondermeer door opdrachtgever aanvaard zodra opdrachtgever inlogt op het netwerk van Serial Graphics.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Serial Graphics wordt gesloten.

1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische e-mail bevestigd, van levering van een of meer producten of diensten van Serial Graphics. De overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aanvraag ontvangen en geaccepteerd is door Serial Graphics.

1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Algemene voorwaarden van opdrachtgever dan wel derden zijn voor Serial Graphics niet bindend en niet van toepassing.

2. Offertes/Acceptatie/Wijzigingen

2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

2.2 Serial Graphics is gerechtigd haar prijzen, diensten en leveringen, evenals deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden tevens ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van 1 maand nadat zij zijn aangekondigd of van een latere datum die in de bekendmaking is vermeld, hetzij per e-mail, hetzij op de webpagina van Serial Graphics http://www.serial-graphics.be/voorwaarden/. Indien de opdrachtgever het met de wijzigingen niet eens is, is deze, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen met een opzegtermijn van 14 dagen tegen de eerste van elke kalendermaand volgend op die waarin opzegging plaatsvindt. Opzegging vindt plaats per e-mail of aangetekende brief.

3. Prijzen/Betaling

3.1 Tenzij anders is vermeld, zijn alle door Serial Graphics opgegeven prijzen exclusief BTW of andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.

3.2 Betaling van de overeengekomen vergoeding voor een hosting abonnement is bij vooruitbetaling verschuldigd. Jaarlijkse of maandelijkse betalingen gebeuren enkel door middel van overschrijving of domicilieringsopdracht. Alle design- en content producten, evenals jaarlijkse vooruitbetalingen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Tenzij anders vermeld in de offerte/bestelbon, worden betalingen voldaan volgens voorschotfactuur, te weten 30% bij ondertekening bestelbon, het resterende bedrag bij uploaden naar server of materiele levering van de software.

3.3 Ingeval van verzuim maakt Serial Graphics aanspraak op vergoeding van de wettelijke interest vanaf de eerste verzuimdatum evenals op vergoeding van de buitengerechtelijke vorderingskosten. De kosten die hieruit voortvloeien worden geheel op opdrachtgever verhaald. Op vervaldag onbetaalde facturen kunnen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%.

3.4 Serial Graphics is gerechtigd elke opdrachtgever zonder aankondiging of ingebrekestelling van het gebruik van Serial Graphics diensten af te sluiten, zodra opdrachtgever ten aanzien van Serial Graphics in verzuim is. Het abonnementsgeld blijft gedurende die tijd verschuldigd.

3.5 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan hij de bezwaren binnen 8 dagen na de datum op de rekening aan Serial Graphics kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Serial Graphics een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

4. Duur en einde van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar. Opzegging geschiedt aangetekend schriftelijk, hetzij via e-mail, uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van een termijn. Bij niet opzegging binnen deze termijn wordt het abonnement verlengd met de oorspronkelijke abonnementsduur.

4.2 Serial Graphics is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden in geval van faillissement, uitstel van betaling of onder curatelenstelling van opdrachtgever met ingang van de datum waarop deze omstandigheid intreedt. Laatstgenoemde heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

4.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.3 heeft Serial Graphics het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien opdrachtgever de verbindingen, systemen en ter beschikking gestelde diskruimte gebruikt voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, openbare orde, de Netiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Hieronder vallen met name de volgende handelingen en gedragingen:
  • het inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermd(e) werk(en) en het anderszins handelen in strijd met de intellectuele (eigendom)rechten van derden (o.a. mp3s, warez, cracks);
  • het verzenden van ongevraagde e-mail berichten (spam).
  • het verspreiden van kinderpornografie;
  • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, waaronder het verspreiden van informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of materiaal dat anderszins kwetsend genoemd kan worden;
  • het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet (hierna te noemen "hacken") waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
  • het linken naar websites waar dergelijke rechten, bepalingen en normen worden geschonden.

4.4 Serial Graphics is gerechtigd elke overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan 1 of meer van zijn verplichtingen ten aanzien van Serial Graphics niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4.5 Nadat de betrokkenen op de hoogte gebracht werden is Serial Graphics gerechtigd de toegang tot Serial Graphics systemen te ontzeggen indien de opdrachtgever in een kalendermaand de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer met betrekking tot zijn website en/of e-mail overschrijdt. Serial Graphics is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze toegangsontzegging.

5. Levering/Leveringstijd/Beheer van Serial Graphics Systemen (accounts)

5.1 Serial Graphics draagt zorg voor de beschikbaarheid van het Serial Graphics systeem, waarbij zij er zich voor inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Serial Graphics garandeert niet dat de verbindingen met Serial Graphics en/of het Internet op elk moment optimaal gebruik en toegang bieden, omdat de gebruiksmogelijkheden afhankelijk zijn van externe factoren zoals diensten/leveringen toeleveraars en de feitelijke belasting van de bestaande capaciteiten op bepaalde momenten.

5.2 Het registreren van een domeinnaam of aanmaken van een server geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst (zie artikel 1.3), of op een later af te spreken tijdstip.

5.2.1 Geen verzakingsrecht: Domeinnaam registraties worden bij Serial Graphics steeds aanzien als verkoop van een op maat gemaakte dienst. De verkoop van domeinnamen is geen verkoop op afstand waarvoor de aankoper binnen de 7 werkdagen de mogelijkheid heeft om af te zien van de transactie. Artikel 80, ? 4, 1? van de Wet betreffende de handelspraktijken van 14 juli 1991, voorziet dat de consument het verzakingsrecht niet kan uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de verzakingstermijn. In casu is deze toestemming er want geen enkele consument wenst dat zijn agent meer dan een week zou wachten vooraleer de aangevraagde domeinnaam te registreren. Alle aanvragen worden namelijk onmiddellijk verwerkt.

5.2.2 Een klant kan te allen tijde een domeinnaam opzeggen. Alle betaalde en/of geregistreerde domeinnamen kunnen echter nooit teruggevorderd worden. Een domeinnaam wordt steeds voor een vol jaar betaald (tenzij anders overeengekomen).

5.2.3 Indien de klant zijn account wenst op te zeggen moet hij 1 maand op voorhand het bekend maken bij Serial Graphics . In het geval van verbreking van het contract voor de afloop van de gekochte periode kan de klant het saldo voor de nog niet gebruikte periode niet terugvorderen. Terugbetalingen zijn niet mogelijk. Indien toch overeengekomen wordt om de klant terug te betalen dan zal de prijs van de domeinnaam (prijs aangeduid op onze website) afgehouden worden, domeinen kunnen niet terugbetaald worden (zelfs indien het domein gratis werd gegeven met de webhosting pakket), plus ¤50 administratie kosten.

5.3 Een overeenkomst met Serial Graphics die voorziet in registratie van een domeinnaam, impliceert de aanvaarding door opdrachtgever van de "Algemene Voorwaarden Voor Domeinregistratie binnen het .be domein beheerd door DNS.BE". Deze overeenkomst is steeds beschikbaar op de website van DNS.BE. Opdrachtgever geeft aan Serial Graphics de toelating de nodige formaliteiten te vervullen voor de registratie van de domeinnaam op naam van de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan evolutie.

5.4 Indien overschrijding van de afgesproken leveringstijd dreigt door overmacht aan de zijde van Serial Graphics zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al wat daar omtrent in wet en rechtspraak wordt begrepen. Serial Graphics is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

5.5 Serial Graphics is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Serial Graphics systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud, aanpassingen en/of verbeteringen van die systemen. Voorts is Serial Graphics gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inlogprocedures op haar systemen.

6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever, zoals wijziging adres of e-mail adres, dienen onmiddellijk schriftelijk, hetzij via e-mail te worden medegedeeld aan Serial Graphics. Als opdrachtgever dit nalaat, is hij aansprakelijk voor eventuele schade die Serial Graphics en/of opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt.

6.2 De opdrachtgever is gebonden de systemen van Serial Graphics niet te beschadigen en start geen processen/programma?s op de computers of servers van Serial Graphics, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Internetgebruikers hindert. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om processen te laten lopen als er geen directe verbinding met het systeem is. Het gebruiken van scripts en andere programma?s op de servers van Serial Graphics is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt, volgens beoordeling van Serial Graphics. De opdrachtgever verklaart nooit handelingen op de Serial Graphics servers te verrichten die schade kunnen aanrichten.

6.3 Serial Graphics is gerechtigd om schade aan Serial Graphics of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met enige verplichting van de opdrachtgever op de desbetreffende opdrachtgever te verhalen.

6.4 De servers en domeinnamen mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Serial Graphics neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de servers. De opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij op de server plaatst.

6.5 Serial Graphics is bevoegd de aan de opdrachtgever verstrekte diensten buiten gebruik te stellen wanneer deze opdrachtgever volledig of gedeeltelijk handelt in strijd met zijn contractuele verplichtingen totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst en algemene voorwaarden voldaan heeft.

6.6 De verplichting tot het betalen van het abonnementsgeld gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.

6.7 Indien de ernst van de handelingen en/of gedragingen van de opdrachtgever die handelt in strijd met enige contractuele verplichting dit rechtvaardigt heeft Serial Graphics het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

7. Gebruiksrecht/Auteursrecht/Intellectueel eigendom/Exclusiviteit

7.1 Het ontwerp van door Serial Graphics vervaardigd materiaal is en blijft eigendom van Serial Graphics. De door Serial Graphics beschikbaar gestelde (grafische) producten, programmatuur en schriftelijke informatie worden aan de klant verstrekt op grond van een licentie. Met de aanvaarding van de door Serial Graphics verstrekte software accepteert klant de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en zal de klant steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen. Het gebruiksrecht van de door Serial Graphics aan klant verkochte goederen gaan pas van Serial Graphics op klant over, wanneer Serial Graphics volledige betaling van de overeengekomen koopsom heeft ontvangen.

7.2 Het betreft een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie uitsluitend voor het overeengekomen gebruik van de genoemde goederen binnen de eigen organisatie van de klant. Over ieder ander gebruik dient een aanvullende overeenkomst te worden gesloten.

7.3 Serial Graphics behoudt het recht het werk of de dienst elders te verkopen of te publiceren.

7.4 Het is de klant niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software te modificeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of op andere wijze aan derden te verstrekken, tenzij voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk toegestaan.

7.5 Bij het kopieën of op andere wijze verveelvoudigen van de programmatuur is het de klant nooit toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar Serial Graphics, te wijzigen of te verwijderen.

7.6 De auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, toepassingen, documentatie en andere goederen - zoals analyses en rapporten - , en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, evenals van kopieën van deze goederen, berusten ten allen tijde bij Serial Graphics of bij haar toeleveranciers.

7.7 Indien Serial Graphics een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens klant verstrekt, garandeert klant dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. Klant vrijwaart Serial Graphics van aanspraken van derden terzake.

7.8 Indien aan de klant een exclusiviteitrecht ten aanzien van de geleverde producten of diensten is toegezegd, is Serial Graphics niet aansprakelijk voor inbreuken hierop door derden, welke buiten toedoen van Serial Graphics zijn ontstaan.

7.9 De klant kan slechts aanspraak maken op het door Serial Graphics toegezegde exclusiviteitrecht, indien de opdrachtgever volledig aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

8. Onderhoudscontracten

8.1 Serial Graphics biedt de opdrachtgever vrijblijvend een onderhoudscontract aan.

8.2 Een ondertekend contract geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en Serial Graphics. Zowel de opdrachtgever als Serial Graphics dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.

8.3 Zowel de opdrachtgever als Serial Graphics behouden zich het recht voor het contract op ieder gewenst moment eenzijdig op te zeggen. Met ingang van de daarop volgende periode zal het onderhoudscontract dan worden beëindigd. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

8.4 Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

8.5 Niet opgenomen onderhoudsuren kunnen niet overgedragen worden naar het volgende onderhoudsjaar en worden niet terugbetaald.

8.6 Eventuele extra uren worden volgens het gekozen onderhoudscontract doorberekend. Betalingen voor extra uren moeten gebeuren binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.

8.7 Een onderhoudscontract houdt geen uitbreidingen (extra pagina?s) van de website in. Voor het toevoegen van extra pagina?s wordt een nieuwe factuur gemaakt.

8.8 Een onderhoudscontract houdt geen herontwerpen van de website in. Bij een onderhoudscontract gaat het dus alleen om kleine dingen zoals een nieuw onderdeel of een vernieuwing van de scripting. Voor een herontwerp van de website wordt een nieuwe factuur opgemaakt.

9. Portfolio

9.1 Serial Graphics behoudt zich het recht te refereren naar de projecten en een link op te nemen in zijn (on-line) portfolio.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Serial Graphics is bij haar activiteiten afhankelijk van de diensten en leveringen van derden, waar Serial Graphics weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Serial Graphics kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Serial Graphics of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Serial Graphics.

10.2 In geval van toerekenbare tekortkoming op grond van grove schuld of opzet in de nakoming van de overeenkomst is Serial Graphics slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Serial Graphics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Serial Graphics voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden ontstaan tengevolge van schadetoebrengende factoren waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is door onzorgvuldig gebruik van geleverde producten en diensten van Serial Graphics. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Serial Graphics mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en deze voorwaarden.

10.4 Serial Graphics is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de door de gebruiker in het systeem van Serial Graphics ingebrachte gegevens.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten ten aanzien van Serial Graphics aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen, tenzij Serial Graphics hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

12. Bezwaar

12.1 Opdrachtgever dient inzake waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk bezwaar aan te tekenen, bij gebreke waarvan elke aanspraak ten aanzien van Serial Graphics vervalt.

12.2 Bezwaar inzake onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door aangetekend schrijven binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Serial Graphics.

12.3 Indien bezwaar gegrond is, worden geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

12.4 Bezwaar schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

13. Geschillen

13.1 Op alle uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

13.2 Het door gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaard zijn van 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de gelding van alle overige bepalingen onverlet.

13.3 Alle geschillen als bedoeld in art.13.1 vallen onder de jurisdictie van de rechtbank van Oudenaarde.

v3.0 2006-06-06